My Cart

Privacy and Cookie Policy

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการขายสินค้าเว็บไซต์ Carelicious (ฉบับวันที่ 1 เมษายน 2562)

 1. “ผู้ขาย” หรือ เรา หมายถึง บริษัทเน็กซเตอร์ ดิจิตัล จำกัด
 2. “คำสั่งซื้อ” (Order) หมายถึง คำเสนอซื้อสินค้าและการชำระเงินของท่านตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการขายสินค้า
 3. “ใบแจ้งรับทราบการสั่งซื้อและการชำระเงิน” (Acknowledgement of order) หมายถึง เอกสารที่ท่านจะได้รับเมื่อท่านทำคำสั่งซื้อถูกต้องเรียบร้อยตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการขายสินค้า
 4. ใบยืนยันการสั่งซื้อ (Confirmation order) หมายถึง เอกสารที่ท่านจะได้รับเมื่อผู้ขายได้รับชำระค่าสินค้าพร้อมค่าจัดส่งและตกลงขายสินค้าตามคำสั่งซื้อแก่ท่าน
 5. “วันและเวลาทำการของเว็บไซต์” หมายถึง วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
 6. “เว็บไซต์” หมายถึง www.carelicious.shop

การสั่งซื้อสินค้า                                                     

 1. ท่านสามารถสั่งซื้อสินค้าของ Carelicious ผ่านทางเว็บไซต์ได้โดยการเลือกใส่สินค้าใส่ตะกร้า (Add to Cart) พร้อมเลือกวิธีการจัดส่ง กรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วนตามรายการที่กำหนดบนเว็บไซต์และกดยืนยันสั่งซื้อสินค้า (Submit Order)
 2. หลังจากที่ท่านยืนยันสั่งซื้อสินค้า ท่านจะได้รับใบแจ้งรับทราบการสั่งซื้อ (Acknowledgement of order) ผ่านทางอีเมลที่ท่านให้ไว้ ซึ่งเป็นการแจ้งว่าระบบได้รับคำสั่งซื้อแล้ว โดยยังไม่ถือว่าผู้ขายตอบรับคำเสนอตามคำสั่งซื้อของท่าน โดยท่านต้องดำเนินการชำระเงินให้แก่ผู้ขายภายใน 24 ชั่วโมงนับแต่ ท่านได้ยืนยันสั่งซื้อสินค้า หากท่านไม่ชำระเงินและแจ้งการโอนเงินภายในระยะเวลาดังกล่าว ระบบจะยกเลิกคำสั่งซื้อของท่านโดยอัตโนมัติ
 3. เมื่อท่านได้ชำระเงินโดยการโอนเข้าบัญชีธนาคารของผู้ขายและส่งหลักฐานการชำระเงินให้แก่ผู้ขายผ่านทางเว็บไซต์แล้ว หรือทำการชำระเงินผ่านถือว่าท่านได้ทำคำสั่งซื้อ (Order) ซึ่งถือเป็นการเสนอซื้อสินค้าตามรายการสินค้าที่ท่านเลือกแล้ว เมื่อท่านได้สั่งซื้อสินค้าและชำระเงินเรียบร้อยแล้วท่านจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกคำสั่งซื้อนั้นได้

สำหรับคำสั่งซื้อและการชำระเงินที่ทำนอกวันและเวลาทำการของเว็บไซต์ เว็บไซต์จะทำการประมวลผลคำเสนอซื้อของท่านเพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่าง ๆ ในเวลาทำการของเว็บไซต์ในวันทำการถัดไป

4.    การตอบรับคำสั่งซื้อของท่านเกิดขึ้นต่อเมื่อท่านได้รับใบยืนยันการสั่งซื้อ (Confirmation Order) จากผู้ขายซึ่งจะส่งให้ท่านผ่านทางอีเมลที่ท่านให้ไว้ภายในวันถัดไปตามวันและเวลาทำการของเว็บไซต์นับแต่ท่านทำคำสั่งซื้อ (Order) เสร็จสิ้น สัญญาที่เกิดขึ้นเป็นสัญญาที่ทำขึ้นโดยตรงระหว่างท่านและผู้ขายเท่านั้น

หากท่านไม่ได้รับใบยืนยันการสั่งซื้อ (Confirmation order) ในวันถัดไปตามเวลาทำการของเว็บไซต์นับแต่ท่านทำคำสั่งซื้อ (Order) เสร็จสิ้น หรือหากท่านต้องการสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ 0-2586-3042 หรือ LINE: @carelicious

 1. ระบบของเว็บไซต์จะแสดงค่าบริการจัดส่งโดยอัตโนมัติ ท่านจะต้องชำระเงินค่าสินค้าพร้อมค่าบริการจัดส่งให้แก่ผู้ขาย หากท่านต้องการสอบถามพื้นที่จัดส่งหรือรูปแบบการจัดส่งแบบอื่นๆ กรุณาติดต่อ 0-2586-3042 หรือ LINE: @carelicious

6. ผู้ขายขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธหรือยกเลิกคำสั่งซื้อไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการทีสินค้ามีจำนวนจำกัด ข้อมูลสินค้าหรือราคาสินค้าที่ผิดพลาด หรือแสดงไม่ถูกต้อง

การชำระเงิน

     ท่านสามารถเลือกชำระเงินค่าสินค้าและค่าจัดส่งโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ขายและแจ้งการชำระเงินโดยการส่งหลักฐานการชำระเงินให้แก่ผู้ขาย โดยการโพสต์สลิปการโอนเงินสำเร็จลงบนเว็บไซต์ หรือชำระผ่านบัตรเดบิตหรือเครดิต โดยท่านรับทราบและเข้าใจว่าการชำระเงินของท่านอยู่ภายใต้บังคับข้อตกลงของผู้ให้บริการธนาคารของท่าน ท่านไม่อาจเรียกร้องกับผู้ขายรวมทั้งเว็บไซต์กรณีที่เกิดความล้มเหลว ขัดข้อง หรือข้อผิดพลาดใด ๆ อันเกี่ยวกับการชำระเงิน

      ภาระภาษี

     ราคาสินค้าที่ระบุไว้ในคำสั่งซื้อเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ท่านยินยอมให้ผู้ขายเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มได้ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด โดยผู้ขายจะออกใบกำกับภาษีให้มีจำนวนเท่ากับภาษีมูลค่าเพิ่มที่เรียกเก็บและส่งมอบให้ท่านทันทีที่ความรับผิดชอบในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้น

การจัดส่งและรับมอบสินค้า

1.    ท่านจะได้รับมอบสินค้าตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในคำสั่งซื้อ (Order) ของท่านภายในเวลา 3 – 5 วันทำการหลังจากที่ท่านได้รับใบยืนยันการสั่งซื้อ (Confirmation order) จากผู้ขายแล้ว ทั้งนี้ เวลาในการจัดส่งจะเป็นไปตามที่ผู้ขายแจ้งให้ท่านทราบ

2.    ค่าบริการบรรจุหีบห่อรวมอยู่ในราคาสินค้าที่ระบุไว้ในคำสั่งซื้อ ส่วนค่าบริการจัดส่งเป็นไปตามอัตราค่าขนส่งที่ปรากฎบนเว็บไซต์

3.    พื้นที่ให้บริการจัดส่งสินค้าของ Carelicious จำกัดเฉพาะในประเทศไทย ยกเว้นพื้นที่ห่างไกล เกาะ ดอย และ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในกรณีที่สถานที่จัดส่งของท่านอยู่นอกพื้นที่ให้บริการจัดส่งสินค้า หรือท่านไม่ประสงค์จะใช้บริการขนส่งสินค้า กรุณาติดต่อ 0-2586-3042 หรือ LINE: @carelicious ภายใน 24 ชั่วโมงนับจากวันที่ท่านได้รับใบยืนยันการสั่งซื้อ (Confirmation Order)

4.    ท่านสามารถติดตามสถานะการจัดส่งสินค้าได้ผ่านทาง เมนู My Account บนเว็บไซต์

5.    ท่านเข้าใจและยอมรับว่าเงื่อนไขในการจัดส่งเป็นไปตามสัญญารับขนส่งของผู้ขนส่งที่ผู้ขายเลือกใช้บริการ โดยผู้ขายสงวนสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการพิจารณาเลือกใช้ผู้ขนส่งตามที่ผู้ขายเห็นสมควร

6.    ในการจัดส่งสินค้า ผู้ขนส่งจะติดต่อผู้ที่มีชื่อเป็นผู้รับสินค้าเพื่อนัดหมายเวลาในการนำส่ง หากไม่มีผู้รับสินค้าในวันเวลาที่ผู้ขนส่งนัดหมาย หรือไม่สามารถติดต่อผู้รับสินค้าได้ ผู้ขายและผู้ขนส่งขอสงวนสิทธิ์ในการฝากสินค้าไว้กับผู้ที่อยู่ในพื้นที่จัดส่งหรือกำจัดสินค้าโดยท่านเข้าใจและยอมรับว่าท่านจะไม่เรียกร้องค่าสินค้า ค่าเสียหายเพื่อการสูญหายหรือเสียหายของสินค้า หรือค่าเสียหายอื่นใด จากผู้ขายหรือผู้ขนส่ง

7.    กรณีที่ท่านไม่ได้รับสินค้าภายในกำหนดวันรับมอบสินค้า และท่านได้แจ้งให้เราทราบทาง LINE: @carelicious ภายใน 1 วันนับจากวันที่ถึงกำหนดรับมอบสินค้า เราจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดส่งสินค้าให้ท่านโดยเร็ว ทั้งนี้ ไม่รวมถึงกรณีความล่าช้าเนื่องจากข้อมูลในคำสั่งซื้อไม่ถูกต้อง หากท่านไม่แจ้งการไม่ได้รับสินค้าแก่เราภายใน 1 วันนับจากวันที่ถึงกำหนดรับมอบสินค้า ถือว่าท่านได้รับสินค้าแล้ว

8.    กรุณาตรวจเช็คสินค้าทันทีเมื่อท่านได้รับสินค้า หากพบข้อผิดพลาด เช่น สินค้าไม่ครบ สินค้าชำรุดเสียหาย โปรดปฏิเสธการรับสินค้า และโทรแจ้งผู้ขายที่ 0-2586-3042 หรือ LINE: @carelicious ภายใน 24 ชั่วโมงนับจากที่ท่านได้รับสินค้า

ข้อมูลและภาพสินค้า

 1. ข้อมูลและภาพสินค้าบนเว็บไซต์ เป็นการแสดงคำอธิบายและรูปภาพของสินค้าเพื่อให้ท่านใช้ประกอบการพิจารณาเลือกซื้อสินค้าเท่านั้น ท่านควรอ่านและศึกษาฉลาก คำเตือน ส่วนผสม และวันหมดอายุก่อนบริโภคสินค้า ทั้งนี้ สีของภาพที่แสดงบนหน้าจอของท่านอาจผิดเพี้ยนได้ตามการตั้งค่าของหน้าจอคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่แตกต่างกัน หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดสอบถามที่เบอร์โทร 0-2586-3042 หรือ LINE: @carelicious
 2. เราใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการระบุข้อมูลและราคาสินค้าบนเว็บไซต์ให้ถูกต้องชัดเจน อย่างไรก็ตามท่านรับทราบและเข้าใจว่าข้อมูลและราคาสินค้าบนเว็บไซต์อาจเกิดความคลาดเคลื่อนได้ โดยผู้ขายสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกสัญญาหากตรวจพบว่ามีการกำหนดราคาผิด ไม่ว่าจะตรวจพบขณะส่งมอบ หรือเมื่อท่านได้รับมอบสินค้าแล้วก็ตาม

การยกเลิกสัญญา เปลี่ยนหรือคืนสินค้า

     เรามุ่งหวังที่จะสร้างความพึงพอใจให้แก่ท่านในการบริโภคสินค้า โดยท่านอาจเปลี่ยน/คืนสินค้าใด ๆ ตามเงื่อนไขต่อไปนี้

1.    ท่านสามารถยกเลิกสัญญาได้ภายใน 24 ชั่วโมง นับแต่ได้รับสินค้า โดยท่านสามารถแจ้งผ่านทาง เบอร์โทร 0-2586-3042 หรือ LINE: @carelicious ส่งคืนสินค้ามาให้เราทางไปรษณีย์ ท่านจะได้รับเงินค่าสินค้าและค่าจัดส่งสินค้า (หากมี) คืนภายใน 30 วันนับแต่เราได้รับการแจ้งบอกเลิกสัญญา

2.    นอกจากกรณียกเลิกสัญญา ท่านสามารถเปลี่ยนหรือคืนสินค้าได้เฉพาะกรณีส่งสินค้าผิด หรือสินค้ามีความชำรุดบกพร่อง โดยสามารถแจ้งขอเปลี่ยนสินค้าผ่านเว็บไซต์ หรือโทร ที่เบอร์โทร 0-2586-3042 หรือ LINE: @carelicious ภายใน 24 ชั่วโมง นับจากได้รับสินค้า โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ

3.    สินค้าที่ขอเปลี่ยนหรือคืนต้องอยู่ตามสภาพเดิมที่ได้ส่งมอบ โดยความชำรุดบกพร่องที่เกิดขึ้นต้องไม่ได้เกิดจากการกระทำของลูกค้า ซึ่งต้องได้รับการตรวจพิสูจน์ก่อน หากไม่ผิดเงื่อนไขและมีสินค้าพร้อมเปลี่ยน ท่านจะได้รับการจัดส่งสินค้าใหม่ตามช่องทางที่ท่านสะดวก ภายในเวลาที่ได้ตกลงร่วมกัน

4.    ท่านต้องส่งคืนใบกำกับภาษีและใบส่งสินค้าเพื่อใช้ในการคืนหรือเปลี่ยนสินค้าทุกครั้ง โดยท่านต้องส่งคืนสินค้าอื่นที่ได้รับภายใต้การจัดรายการ อาทิ ของแถม สินค้าแลกซื้อ ฯลฯ มาพร้อมกันด้วย

5.    ผู้ขายขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าสินค้าให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด

ความรับผิดชอบ

ความรับผิดชอบของเราที่เกิดจากการสั่งซื้อใด ๆ ของท่านภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้จำกัดอยู่ที่ราคาสินค้าตามที่ระบุในคำสั่งซื้อของท่านเท่านั้น

 

การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขการขายสินค้าและบริการ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการขายสินค้าและบริการอาจมีการแก้ไขเพิ่มเติมได้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการซื้อสินค้าและให้บริการแก่ท่าน โดยจะประกาศบนเว็บไซต์และแจ้งให้ท่านทราบทางอีเมลพร้อมระบุวันที่แก้ไขเพิ่มเติมครั้งล่าสุด ท่านควรศึกษาและทำความเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ใช้บังคับทุกครั้งก่อนทำคำสั่งซื้อสินค้า

ติดต่อเรา

บริษัท เน็กซเตอร์ ดิจิตอล จำกัด

ที่อยู่ : เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

Line@ : @carelicious

เบอร์ติดต่อ (Call Center) : 0-2586-3042

 

กฎหมายที่ใช้บังคับ

    การซื้อขายสินค้าทางเว็บไซต์รวมทั้งการจัดส่งให้เป็นไปตามบังคับของกฎหมายไทย